Pozadí

Historie

Hvar Historie Hvaru je velice rozmanitá. Archeologické nálezy v jeskyních Grapčeva a Markova svědčí o prehistorickém obydlení ostrova Hvar. V prvním tisíciletí př. n. l. ostrov osídlili Ilyrové. V letech 385 – 384 se na místě dnešního letoviska Stari Grad, usadila skupina řeckých přistěhovalců a založila tam osadu Pharos. Z tohoto řeckého názvu osady bylo odvozeno i pozdější jméno ostrova – Hvar. V polovině 1. stol. př. n. l. Římané již ovládali celý Jadran. Za Římanů, kteří původní ilyrské obyvatelstvo vytlačili do východní, nehostinné části ostrova, se Hvaru zvlášť nedařilo. V tomto období se rozšířilo pěstování vinné révy a velký význam měly i zdejší, dnes již neexistující kamenolomy.

V 7. století na ostrov Hvar přišli Slované a v 10.stol. se stal součástí chorvatského království. Od první poloviny 15. až do konce 18. stol. a zániku Benátské republiky ostrov byl pod nadvládou Benátčanů. V této době docházelo k největšímu rozkvětu a rozmachu ostrova. Rozvíjelo se zemědělství, obchod i architektura. Velký zisk zdejším obyvatelům ostrova přinášel vývoz ryb (nasolených sardelí a sardinek) a vína. Ostrov Hvar se stal hlavní benátskou námořní základnou a město Hvar jejím hlavním přístavem. Tak se město stalo důležitým kulturním a hospodářským centrem. Strategický a ekonomický význam celého ostrova značně vzrostl.

Po pádu Benátské republiky na ostrově dochází k střídání panovníků. Od roku 1813 až 1918 ostrov je součástí Rakouské říše. Dochází k intenzivnímu rozvoji obchodu, rozmachu mořeplavby a stavby lodí, budování nových přístavů a majáků. Od roku 1918 do 1921 ostrovem vládne Itálie, která se pokládala za legitimní dědičku zaniklé Benátské republiky. V roce 1921 se Hvar stává spolu s většinou jižní části východního Jadranu součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (pozdější Jugoslávie). Za 2. světové války jej opět obsadila Itálie. Po této válce patřil ostrov socialistické Jugoslávii. Od roku 1992 ostrov Hvar je součástí samostatné Chorvatské republiky.

Akční nabídky zájezdů

Aktuálně nemáme žádné akční nabídky.